Nu öppnar vi Nya Västbodaskolan

Pressmeddelande 28 augusti 2009

Den 28 – 30 augusti kommer ockupanter att öppna Nya Västbodaskolan, i den sedan två år tillbaka nedlagda Västbodaskolan i Farsta. Under helgen kommer skolan att vara öppen för alla och fyllas med gratisaktiviteter.

Det råder stor brist på lokaler i Stockholms stad, ändå står en massa funktionsdugliga byggnader tomma. Som en protest mot att de inte upplåts åt de som behöver dem kommer Nya Västbodaskolan att öppnas av Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm över helgen 28 – 30 augusti. En mängd aktiviteter kommer att arrangeras i den gamla skolans lokaler. Vårt krav är att Stockholms stads politiker slutar att låta funktionsdugliga lokaler förfalla till ingen nytta. Vi vill istället upplåta dem till ideella grupper som annars inte har råd.

–          Idag skapar nedskärningspolitiken en situation där bra lokaler står tomma, samtidigt som det finns ett stort behov av avgiftsfria utrymmen, fria från kommersiella intressen. Under helgen ska vi fylla skolan med föreläsningar, musik och workshops. Vi ska visa att det finns alternativ till den förda politiken, säger Daniel Wiklund från Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm.

–          Det höga avgiftstrycket i Stockholms stad gör det nästan omöjligt för oss som inte är rika att ha någonstans att exempelvis arrangera föreläsningar. För mig är det ett demokratiproblem och därför har jag valt att delta i denna aktion, fortsätter Daniel Wiklund.

Nedläggningen av Västbodaskolan var kantad av omfattande protester från Farstabor, elever och lärare. Aktionsgruppen Rädda Västbodaskolan samlade in mer än 12600 namnunderskrifter och det hölls både demonstrationer och skolstrejker. Lärarna ansökte om att få ta över skolan men fick avslag och 2007 lades den ner.

När Kulturkampanjens kulturhus Cyklopen, i Högdalen, brändes ner föreslog den rödgröna oppositionen i Farsta statdsdelsförvaltning att lokalerna skulle överlåtas åt ovan nämnda grupp. Detta förslag avslogs med motiveringen att bostadsbebyggelse skulle ske på området, och rivningsplanerna redan var klara och skulle verkställas i april-maj år 2009. Ändå står lokalerna fortfarande tomma, och orörda.

–          Att lokalerna står oanvända beror inte på att det inte finns människor som skulle ha användning för dem. Västbergaskolans historia är kantad av olika grupper som är väl lämpade för och i behov av dessa utrymmen, men som förvägrats detta av politikerna, avslutar Daniel Wiklund.

Ockupationen kommer att avslutas på söndagen. Under helgen får inga droger eller alkohol förekomma i lokalerna, och våld är strikt förbjudet. Vi kommer att gå fredligt tillväga och hoppas att så många farstabor som möjligt kommer att delta.

Annonser

5 responses to “Nu öppnar vi Nya Västbodaskolan

 1. Skulle ni se det som en vinst ifall de sålde ut lokalerna högstbjudande?

  • gratisgenerationen

   Nej verkligen inte, det är ju ett problem att enbart de som har pengar ska få tillgång till lokaler i staden.
   Tomma lokaler, som denna vi nu har flyttat in i, trissar ju dessutom upp priser på övriga lokaler.

 2. Häftigt! Fick första info om Nya Västbodaskolan genom intervjun i DN. Hittade nu denna webbsida. Bra att ni fortsätter skapa opinion mot rivandet av en helt OK byggnad!
  Deltog mycket aktivt i kampen för att behålla skolan, en av de bästa i vårt område.
  Vi i den rödgröna oppositionen i Farsta stadsdelsnämnd föreslog 17 dec 08:
  Kulturkampanjens hus Cyklopen vid Högdalstopparna utmed Magelungsvägen inom vårt stadsdelsområde förstördes i en misstänkt anlagd brand den 29 november. Cyklopen har
  skapats av ungdomar som en alternativ mötesplats. Där har unga kunnat lyssna på musik, målat eller bara träffat kompisar. I somras besökte ca 1000 ungdomar Cyklopen varje månad.
  Staden har en tom skola, Västboda skola, som omedelbart kan användas som kulturhus för
  Kulturkampanjen samt för andra intresserade verksamheter med behov av lokaler t ex
  nämndens träffverksamhet för äldre invånare.
  Vi föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta för att den tomma skolan t v ska få en vettig användning genom att lokalerna erbjuds till Kulturkampanjen.

  Våren 2009 föreslog högermajoriteten att skolbyggnaden ska rivas och att byggbolag ska få bygga där. Vi i rödgröna oppositionen skrev följande:
  Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

  Nämnden avslår förslaget till detaljplan
  Omedelbar justering
  samt anför följande

  Vi anser att det är helt fel att den kommunala Västbodaskolan lagts ner. Det är förhastat att bygga bostäder på skolans område. Västbodaskolan har rätt läge i ett
  område med blandad bebyggelse och med goda möjligheter att cykla eller gå till och från skolan. Västbodaskolan behövdes i området. Västbodaskolan kommer helt säkert att behövas senast om några år, då antalet barn hela tiden ökar, jämför nämndens problem med förskoleplatser. Det kommer att bli allt svårare att bygga skolor med ordentliga skolgårdar, därför bör lokalerna bevaras så att skolan kan öppnas igen.

  Vi är angelägna om att bygga bostäder. Det finns dock flera projekt inom området, t ex i andra ändan av den nyanlagda idrottsplanen vid Västboda skola; i Fagersjös f d centrum; vid Stora Sköndals område; som är helt klara men som ej byggs! Vi kan visa på flera mycket bättre platser att bygga på inom vårt stadsdelsområde än att förstöra en fungerande skolbyggnad!

  Vi anser att den moderatledda borgerliga majoriteten genom detta beslut fullföljer slakten på en väl fungerande och väl behövd skola. Detta för att inte en ev. ny majoritet ska kunna besluta om att bevara skolan!

  Nämndens oppositionsgrupp, som har en betryggande majoritet av invånarna i Farsta-området bakom sig både i tidigare val och i denna fråga, har kraftfullt protesterat mot nedläggningen. Vi har även föreslagit alternativa lösningar för att minska det påstådda lokalöverskottet. Vi har föreslagit flera olika användningar av de tomställda skollokalerna – allt har avvisats av den moderatledda majoriteten!

  Vi är bedrövade inför detta agerande. Vi är övertygade om att väljarnas dom blir hård.

  Den 26 april 2007 blev en sorglig dag. Flera veckors arbete av många engagerade personer avslutades med Farstas största demonstrationståg från Västbodaskolan till Gubbängsskolan och stadsdelsnämndens möte. Så många som fick plats i aulan,ca400, var med och diskuterade nedläggningen. En handfull var för nedläggning – den högerledda majoriteten. Vid röstningen blev det 7 ja för nedläggning samt 6 nej från den rödgröna majoriteten. S reserverade sig:
  Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) enligt följande:

  ”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat
  avslå förvaltningens förslag till beslut
  samt anföra därutöver

  Förvaltningen förslag till beslut medför att många elever i Hästhagsskolan, Kvickentorpsskolan och samtliga i Västbodaskolan måste flytta. Elever, föräldrar, andra invånare och medarbetare har kraftfullt protesterat sedan förslaget blev känt fredagen den 13 april. Det är enligt vår uppfattning obegripligt och helt felaktigt att lägga ner Västbodaskolan. Åtgärder ska ske där problemen finns. Det är slöseri med våra gemensamma skattepengar att stänga en bra, fungerande skola.

  Föräldrarna har valt att sätta sina barn i denna skola – var det inte just valfriheten som var moderaternas slagord i valrörelsen? Vi kan inte se några förslag om hur valfriheten ska fungera.

  Enligt reglementet med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder, antagna av KF 11 december 2006, ska nämndens ordförande tillse att de ärenden som nämnden skall handlägga blir beredda och föredragna (12 §). Vi har därför föreslagit att nämnden ska besluta att återremittera ärendet för beredning av ett antal konkreta punkter. Då nämndens majoritet avvisat detta förslag lägger vi ovanstående förslag till beslut. I det följande har vi kortfattade kommentarer till tjänsteutlåtandet. Vi hänvisar även till det utomordentligt klargörande brevet till nämnden 19 april med rubrik ”Nedläggning av Västbodaskolan och förändring av skolsituationen i Farsta-området” skrivet av Britt Hedberg, farmor till elev i Västbodaskolan. Med hänvisning till vad vi anför här och till brevet anser vi att ordföranden har brustit i den av KF beslutade tillsynen. Förslaget har för stora brister för att vara underlag för nämndens beslut.

  På Västbodaskolan trivs barnen och är trygga. Resultaten är goda, skolan har Farsta-områdets lägsta kvadratmeteryta per elev. Det behövs en kommunal skola i denna del av Farsta-området. De små barnen har nu en trygg och säker väg när de går från hemmet till Västbodaskolan – med högeralliansens förslag blir det mycket längre och farligare. Skolan är stabil, har mycket gott rykte, har klarat sina uppdrag, har lyckats bra med integrationen.

  Ett av stadsdelsnämndernas tre uppdrag, enligt beslut i KF i december 2006, är att utveckla demokratin genom att stärka den lokala demokratin och delaktigheten. Hur har föräldrarnas och andra invånares synpunkter samlats in och dokumenterats innan beslutet? Var finns detta redovisat? Hur har elevernas, föräldrarnas, medarbetarnas kunskaper och engagemang använts? Vi är tveksamma till om ärendet har hanterats i enlighet med samverkansavtalet och arbetsmiljölagen, medarbetarna har inte heller fått delta i processen på något sätt. Hur har artikel 3 och 12 i Barnkonventionen följts? Var finns dokumentationen av samtalen med de berörda eleverna? Var finns barnkonsekvensanalysen? Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hur har processen skett dvs hur har alla berörda medverkat inför detta beslut? Vi anser att det brustit tiotalt varför tjänsteutlåtandet inte går att grunda ett så viktigt beslut på. Beredningen är bristfällig.

  Vilka alternativ har alliansen övervägt och förkastat? Varför vågade inte alliansen föra en dialog innan beslutet spikats? Hur går det med kvalitén i skolan under en lång förändringsperiod? Hur går det med elevernas möjligheter lära sig under en lång förändringstid?

  Varför har alliansen så bråttom? Vi har begärt att förvaltningen sammanställer en samlad information om de kommunala skolorna liknande ärendet 15 juni 2006 § 140 inför att alla kommunala skolor enligt KF:s beslut ska överföras till utbildningsnämnden 1 juli i år. Vi anser inte att det presenterade tjänsteutlåtandet fyller detta behov.

  Förra mandatperiodens majoritet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, arbetade för alla kommunala skolor i Farsta-området. Vi har inte accepterat för stor yta i skolans lokaler. Vi har vidtagit de åtgärder som vi bedömde nödvändiga bland annat använt skollokaler till förskolan. Vi har inte avslagit något förslag från förvaltningen om skolorna. Vi har inte heller avslagit något förslag från dåvarande oppositionen – det har inte funnits något. Vi vill fortsätta planera för lokalerna i samverkan med stadens skolfastighetsbolag (SISAB). Varför har förvaltningen inte på något sätt redovisat tidigare överväganden och beslut främst det från15 juni 2006 § 140? Dessa utarbetades i en process där förtroendevalda från opposition och majoriteten tillsammans med rektorer och andra medarbetare i våra skolor medverkade.

  Västbodaskolan har minst kvadratmeteryta per elev av alla kommunala skolor i vårt område! Varför vill alliansen lägga ner just denna skola? Enligt ordföranden kan en katastrof drabba verksamheten om inte detta genomföres snabbt. Nämnden budget var i balans när den beslutades av majoriteten, där ingick kostnaderna även för Västbodaskolan. Dessutom går hela budgeten och ansvaret för de kommunala skolorna över till den centrala utbildningsnämnden 1 juli, enligt KF beslut. Stadsdelens resultat påverkas alltså inte alls av förvaltningens föreslagna beslut. Kostnaden för staden varken ökar eller minskar med förvaltningens förslag till beslut.

  Tjänsteutlåtandet bygger nästan helt på vad utredningen ”lokaleffektivisering av grundskolan april 2007” har redovisat. Vi vill peka på utredningens konstaterande att ”kapacitetsmåtten är delvis trubbiga men ger en indikation om eventuell överkapacitet”. ”Kapacitetsmåttet måste användas med stor försiktighet och att det kan finnas såväl under- som överskattningar av kapaciteten”. Liknande formuleringar har skolborgarrådet Lotta Edholm använt i mediakommentarer till utredningen – ”Låt oss titta på detta ordentligt och analysera, vi har inte bråttom”. Utredningen är enligt vår bedömning enbart en statistisk sammanställning av nuläget och prognos till 2015 beträffande lokaler och elevantal i hela Stockholm. Utredaren har själv pekat på att materialet är trubbigt och måste användas med stor försiktighet. För mer utförliga synpunkter se ovan refererat brev från farmodern Britt Hedberg. Vi, liksom många invånare i området kring Västbodaskolan, är minst sagt skeptiska till siffrorna om befolkningsutvecklingen då nybyggnation sker i närområdet samt generationsskifte pågår. Yngre invånare med barn och på väg att skaffa barn flyttar in. De presenterade siffrorna är för osäkra för att vara underlag för ett så viktigt beslut!

  Vi vill ha en redovisning av situationen i alla skolorna med kartbilder med skolorna markerade samt avstånd och vägar från större bostadsområden. Vi vill se miljökonsekvenser av olika alternativ, av olika avstånd mellan skolan och hemmet. Hur är det med tillgängligheten för funktionshindrade i de olika skolorna? Vi vill ha redovisning av pedagogiskt resultat samt % andel av elever i de kommunala skolorna i upptagningsområdena under de tre senaste åren. Vi vill veta antalet sökande 2005, 2006, 2007 till de olika kommunala skolorna. Vi vill veta antal klasser, antal elever i varje klass i olika åldrar 2006 och 2007. Vi vill veta framtidsplaner i respektive kommunal skola samt bedömd utveckling i varje upptagningsområde.

  Vi vill se redovisningar av skolornas ekonom budget, resultat, prognos 2006 och 2007 med hyra totalt; per elev; yta totalt, per elev; yta per lärare (med hänsyn tagen till arbetsmöjligheter i skolan), totala kostnader per elev. Vi vill se vad har investerats de senaste 15 åren, när är dessa beslutade, total kostnad samt investeringsbehov de kommande fem åren. Varför krävs 8 mnkr i investering i kök i Västboda som inte haft kök de senaste 25 åren?

  Vi vill veta var går Farsta-områdets elever i skolan? I vilka privata skolor i området, % andel elever från Farsta, utvecklingen 2004-06, prognos till 2010? I vilka kommunala skolor utanför Farsta, % andel, utveckling 2004-06, prognos till 2010?

  Vi vill veta vad ger förslaget för kostnadsminskning för Stockholms stad?

  Vi vill veta vilka alternativ har övervägts och förkastats – varför?

  Vi vill veta vad Västbodaskolans lokaler ska användas till? Vi vill veta vilka planer finns för lokalerna i de skolor som verkligen har överskott av yta? När vi fått detta underlag är vi beredda att pröva förslag till beslut.

  Vi vill bevara alla kommunala skolor i Farsta-området! Vi har andra förslag för lokalanvändningen i de skolor som har för stora lokalytor, det är detta som förslaget och beslutet borde behandla. Har förvaltningen eller majoriteten t ex övervägt att flytta Kvickentorpsskolans högstadium till Farsta gymnasiums lokaler samt flytta i första hand de externt förhyrda kontorslokalerna för stadsdelsförvaltningen till Kvickentorpsskolans nuvarande lokaler? Då minskar stadsdelens externa hyreskostnader.. Förvaltningens nu presenterade förslag ger ingen minskad hyreskostnad för staden!

  Förvaltningens förslag innebär omfattande förändringar av den kommunala skolan i Farsta-området. Det berör ca 900 barn och många medarbetare. Det innebär nedläggning av Västbodaskola – ett beslut som slutligt stänger den enda kommunala skolan i den delen av Farsta..
  Vi yrkar på att Västbodaskolan bevaras.”

  Jag deltar gärna i den fortsatta kampen för Nya Västbodaskola! Bra jobbat
  många hälsningar Gunnar Sandell

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s